Кредитът за докторанти е предназначен да съдейства на хората, които следват докторантура в българско висше учебно заведение. Тези заеми биват два вида: кредит за плащане на обучителните такси и кредит за издръжка.

  Кандидатствай сега

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН КРЕДИТЪТ ЗА ИЗДРЪЖКА?

Размерът, който заемодателите отпускат се калкулира като салдо от семестриалните такси за срока на квалификационната степен на кандидат-докторанта на основата на заложеното по учебния му план в съответната специалност и образователно-квалификационна степен (ОКС) или образователна и научна степен (ОНС). Издръжката за един семестър е равна на минималната работна заплата за България умножена по броя месеци на съответния семестър.

Кредит за издръжка се отпуска при раждане или пълно осиновяване на дете по време на следването за съответната квалификационна степен. Това право има лицето, което има родителски права, а ако права имат и двамата родители, от него може да се възползва само единия.

КАК СЕ ПОГАСЯВА ТОЗИ ЗАЕМ?

Кредитът за плащане на таксите за обучение се усвоява чрез банкова карта на съответния университет или научна институция в период, упоменат в договора за кредит, но не по-късно след крайния срок за плащане на таксата за съответния семестър.

Средствата за семестриалната такса за 1-ия семестър на 1-та година за ОКС или ОНС се усвояват по банков път за период, не по-дълъг от три дни след предоставяне на документ, който доказва, че таксата за обучение е платена. Кредитът за издръжка се усвоява от титуляра чрез банкова транзакция в началото на всеки нов семестър, на база посоченото в договора за кредит.

jet credit

КОГА И КАК СТАВА ПОГАСЯВАНЕТО НА КРЕДИТА?

Връщането на средствата започва един месец, след като свърши гратисния период, на база погасителния план на титуляра, посочен в споразумението за кредита. Студентът погасява дължимата сума по кредита на равни месечни вноски за срок от десет години.

Кога е допустима отсрочка, относно погасяването?

При трайна неработоспособност от 70% или повече за срока, предвиден в ТЕЛК или НЕЛК решение. Този срок не може да е по-дълъг от три години от датата на загубата на трудоспособност.

При стартиране на нова квалификационна степен за по-горна ОКС или ОНС.

КОГА ДЪРЖАВАТА ВРЪЩА ОСТАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА ЗАЕМА (ГЛАВНИЦА И ЛИХВИ) ПО ДОГОВОРА?

– Това става в случаите на смърт;

– Настъпване на трайна нетрудоспособност (70% или повече), за период по-голям от 3 г. от датата на настъпване на трайна загуба на работоспособност;

– Раждане или пълно осиновяване на дете в период от пет години след края на гратисния период.

Заяви онлайн кредит